Etikett: andraspråk

Språklig överföring/transfer

Positiv och negativ transfer

Vad betyder överföring/transfer? Kan den vara positiv och negativ?

Kontrastivt perspektiv

Det finns flera olika sätt att studera hur det går till när andraspråksinlärare tillägnar sig ett språk. Ett kontrastivt perspektiv har länge varit den dominerande metoden inom forskningen kring språkundervisning och inlärning. I ett kontrastivt tillvägagångssätt studeras likheter och skillnader mellan förstaspråket och andraspråket. På detta vis drar man sedan slutsatser kring huruvida det är…
Läs mer

Andraspråk och främmande språk

Ett andraspråk är ett språk som en individ lär sig efter det att hen redan har lärt sig ett eller flera andra språk. Ett andraspråk och ett främmande språk är inte samma sak. Andraspråket lärs in i kontakt med infödda talare i en miljö där andraspråket aktivt används. Ett främmande språk är dock ett språk…
Läs mer