Stöttning (eng: scaffolding)

Stöttning (eng: scaffolding)

Stöttning (eng: scaffolding) är ett sociokulturellt begrepp.

Med stöttning menas att den lärande får stöd i sin inlärningsprocess genom att någon annan guidar hen genom inlärningar, det vill säga stöttar hen. Begreppet är starkt knutet till teorin om utvecklingszoner. Genom stöttning får den lärande stöd och guidning i den närmaste utvecklingszonen.

Stöttning är ett hjälpmedel som hjälper den lärande att gå framåt i utvecklingen. Stöttning kan ske i ett asymmetriskt förhållande: förhållandet mellan lärare och elev. Det kan också ske i ett jämlikt förhållande: förhållandet mellan två studenter.

Exempel på asymmetrisk stöttning

Vuxen lägger pussel tillsammans med barn. Barnet har fastnat och tycker att det är svårt. Den vuxna frågar barnet vilka bitar som har samma färg. Barnet samlar ihop alla bitar med samma färg och lägger pusslet; hen har utvecklats i sitt sätt att tänka och lösa uppgiften.

Exempel på jämlik stöttning

Skribenter diskuterar varandras texter med fokus på genre. Genom att göra detta får de djupare och mer nyanserad förståelse för genrer och vad som utmärker dessa. Denna förståelse kan de sedan tillämpa då de skriver något genrespecifikt i framtiden