Skriva syfte och frågeställning

Skriva syfte och frågeställning

Att skriva en uppsats är inte helt enkelt. Särskilt inte när man är i uppstartsfasen. Det kan vara så att du redan vet vad du vill skriva om, du har redan en känsla för vilka frågor du vill undersöka. Kanske vet du vilket ämne du vill att uppsatsen ska handla om men du är inte helt på det klara med vad ditt syfte med studien är, eller vilka frågor du vill besvara.

Lugn, det ordnar sig. Här kommer lite råd och tips kring hur du ska tänka när du ska formulera syftet med din uppsats och din frågeställning.

Om du vet vad du vill skriva om men har svårt att formulera ditt syfte och din frågeställning, försök att skriva upp korta meningar i punktform där du beskriver vad du vill undersöka med din uppsats. Till exempel så här:

  • Jag vill ta reda på vad begreppen hälsa och livsstil betyder i skolvärlden.
  • Jag vill undersöka hur pedagoger arbetar med hälsa inom idrottsundervisningen i grundskolan.

Försök sen att bygga vidare på dessa två punkter. Vad är det mer konkret du vill åstadkomma med din studie? Vad vill du att din uppsats ska fokusera på? Du kan till exempel bygga vidare på dessa punkter så här:

Mitt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på vad hälsa och livsstil betyder i grundskolevärlden. Jag vill ta reda på hur lärare och skolledning arbetar med hälsorelaterade frågor i grundskolan.

För att göra detta kommer jag att utgå från följande frågeställning:

  • Hur definieras begreppen hälsa och livsstil av skolpersonal samt av elever i grundskolan?
  • Hur arbetar idrottslärare med hälso- och livsstilsrelaterade frågor i idrottsundervisningen?

Detta är ett exempel, men grundfrågorna du kan använda dig av är att tänka vad vill jag undersöka och varför vill jag undersöka detta. Svaren på dessa två frågor blir grunden för ditt syfte. Ta det sedan steget längre och ställ dig frågan hur vill jag undersöka detta. Vilka frågor behöver jag ställa för att kunna leda min undersökning i den riktning jag vill? Vilka frågor är relevanta för att besvara mitt syfte?

Ett annat viktigt råd, när du försöker formulera ditt syfte och din frågeställning, är att inte fastna alltför länge. Börja skriva, samla material och utforska olika ämnen och inriktningar. Hoppa sen tillbaka till att fundera över syfte och frågeställning. Låt det gro och få ta den tid det behöver. Det är vanligt att syftet till en början är lite oklart och luddigt, det viktiga är att du försöker avgränsa och specificera ditt syfte så snart du känner att din uppsatsskrivning börjar ta fart. Så att du kan avgränsa din studie och hela tiden ha en fast punkt att falla tillbaka på, ett varför.