Positiv och negativ transfer

Positiv och negativ transfer

Språklig överföring/transfer

För andraspråksinlärare kan man prata om två typer av överföring: positiv och negativ transfer. Transfer, eller språklig överföring, sker när förstaspråket påverkar andraspråket. Förstaspråket kan påverka andraspråket på ett positivt sätt, ifall första- och andraspråket exempelvis är närbesläktade kan det bli lättare för inläraren att lära sig andraspråket. Negativ transfer, som också kallas interferens, är när förstaspråket istället gör så att andraspråket blir svårare att lära.

 

Läs mer om interferens och transfer här.