Översättningens situationella faktorer

Översättningens situationella faktorer

Det är många delar som spelar in vid översättning. Dessa kan kallas översättningens situationella faktorer. Några av de viktigaste situationella faktorerna vid översättning är följande:

Vilket språkpar översätter man mellan?

Beroende på vilka språkpar man översätter mellan så finns olika möjligheter att överföra källspråkets strukturella och stilistiska egenskaper till målspråket. När man översätter mellan nära släktspråk som svenska och danska eller finska och estniska så är möjligheterna större för överföring av de strukturella och stilistiska egenskaperna. Detta är dock svårare vid översättning mellan språk som inte är nära besläktade som svenska och japanska eller finska och arabiska.

Vilken textsort arbetar man med?

Vid översättning spelar givetvis också textsorten stor roll. Här handlar det om vilka konventioner för olika textsorter som råder inom området. Översättning av reklamtexter skiljer sig exempelvis från översättning av skönlitterära texter.

I vilken kulturell kontext ska översättningen användas?

Källtexten kan ha använts i en viss kulturkrets medan måltexten är tänkt att användas i en helt annan. Därför kan det under översättningen vara viktigt att man reflekterar kring exempelvis vilka begrepp som behöver förklaras ytterligare – vilka är allmänt kända i källtextens kulturkrets medan de inte är självklara i måltextens kulturkrets. Här kan man även fundera kring det motsatta: vilken information blir överflödig i måltexten?

Vem är textens mottagare?

Här kan faktorer så som ålder, utbildning, levnadsstandard och liknande spela in. Avviker källtextens mottagare från måltextens, och i så fall på vilket sätt? Om olikheterna är tillräckligt många så måste dessa tas i beaktande. Kanske behövs viss information förklaras ytterligare eller så kan viss information utelämnas helt.

Vilket är syftet med översättningen?

Det kan finnas olika syften med översättning. Det kan exempelvis handla om nytolkning (modernisering) av ett redan översatt verk, popularisering av en vetenskaplig text eller producering av en sammanfattande översättning av en längre text. Som du märker spelar översättningens syfte väldigt stor roll för hur måltexten i slutändan kommer att se ut.

Via vilket medium ska översättningen förmedlas?

Hur översättningen ska förmedlas spelar givetvis stor roll för hur översättningen ska göras. Är det exempelvis en översättning av en ljudbok eller ska texten läsas tyst? Är det en text som ska läsas upp i ett tv-program eller ska texten visas i tv-rutan? Detta hör ihop med vad det är för textsort man arbetar med.

Vilka önskemål har uppdragsgivaren?

Olika uppdragsgivare har givetvis olika önskemål. Om man exempelvis översätter en text för webben vill förmodligen uppdragsgivaren att texten ska ha ett visst antal sökmotortermer eller liknande – vilka som passar i målspråket och antal bör man diskutera med uppdragsgivaren för att kunna leverera ett önskvärt resultat. Sedan kan det också handla om att uppdragsgivaren exempelvis vill att källtexten ska förkortas. Vilka delar man som översättare ska skära ner på bör man diskutera med uppdragsgivaren.

Referens: Konsten att översätta av Rune Ingo