Kontrastivt perspektiv

Kontrastivt perspektiv

Det finns flera olika sätt att studera hur det går till när andraspråksinlärare tillägnar sig ett språk. Ett kontrastivt perspektiv har länge varit den dominerande metoden inom forskningen kring språkundervisning och inlärning.

I ett kontrastivt tillvägagångssätt studeras likheter och skillnader mellan förstaspråket och andraspråket. På detta vis drar man sedan slutsatser kring huruvida det är lätt eller svårt för andraspråkstalaren att lära sig målspråkets struktur och uppbyggnad.

Det kontrastiva perspektivet tappade dock terräng och forskare började alltmer att fokusera på andraspråksinlärarens interimspråk/inlärarspråk.