Inferens

Inferens

Inferenser är slutsatser som vi drar på ett automatiserat sätt utifrån kontexten. Dessa slutsatser, inferenser, drar vi baserade på vår omvärldskunskap, det vi redan vet, samt det vi förväntar oss av texten. Inferenser spelar stor roll för läsförståelsen, då delar av exempelvis texter behöver fyllas i av läsaren för att det ska gå att förstå sammanhanget.

Tre olika typer av inferenser

Det finns olika typer av inferenser: logiska, överbryggande och elaborativa. De överbryggande inferenserna är essentiella för förståelsen av en text medan de elaborativa inte är helt nödvändiga men bygger på förväntningar av omvärlden. De logiska inferenserna bygger på exempelvis ett visst ords betydelse.