Publicerat den

Expressionistisk textsyn

En pedagogisk inriktning inom språk- och skrivteorin. Den här textsynen, eller pedagogiken, var ett sätt att angripa de svårigheter som elever hade med språket. Expressionister ansåg att det var viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter skulle uppmuntras till att uttrycka sig och därmed utveckla sitt eget språk på så vis.

Det här var ett mer fritt och kreativt sätt att tänka kring elevers läs- och skrivsvårigheter. Här var det själva skrivprocessen som sattes i fokus, snarare än slutprodukten. Expressionister ansåg att eleverna genom responsgrupper och “trial and error” lärde sig bäst.