Kategori: Språkpsykologi

Kollokation

Med begreppet kollokation menas ord som ofta förekommer tillsammans och som därför har gjort att vi också förväntar oss att se orden tillsammans. Det handlar alltså om en gruppering av ord och ljud som förekommer tillsammans. Det här gör att vi väljer att sätta vissa ord tillsammans, för att det känns som rätt kombination. Exempel på kollektion Vi…
Läs mer

Garden path

Begreppet garden path syftar på meningar som kan leda läsare och lyssnare på villovägar. Dessa meningar har ofta oväntade slut och konstig uppbyggnad. De är på grund av deras lite märkliga utseende förvirrande för läsare och lyssnare, och gör att man vid läsning, exempelvis, behöver gå tillbaka och läsa om meningen.

Kritisk period

Teorin om en kritisk period bygger på att det finns en viss period under vår barndom då vi är maximalt mottagliga för att lära oss ett nytt språk. Om barnet inte får lära sig språket under den perioden så kommer hen inte att kunna tillägna sig full kompetens i språket.  

Top down

Med begreppet top down menas den information vi har lagrad i huvudet. Top down-information hjälper oss att fylla i luckor eller felaktigheter som kan finnas på papperet, med andra ord datastyrd eller bottom up-information. Vi baserar top down-informationen på våra förväntningar och hypoteser, vår omvärldskunskap samt språkkunskap.

Inferens

Inferenser är slutsatser som vi drar på ett automatiserat sätt utifrån kontexten. Dessa slutsatser, inferenser, drar vi baserade på vår omvärldskunskap, det vi redan vet, samt det vi förväntar oss av texten. Inferenser spelar stor roll för läsförståelsen, då delar av exempelvis texter behöver fyllas i av läsaren för att det ska gå att förstå…
Läs mer

Priming

Begreppet priming definieras som ett sätt att förbereda läsaren för ett visst ord genom att skapa associationsmöjligheter. I det mentala lexikonet finns olika starka kopplingar mellan vissa ord. Field kallar detta sätt att se på språkprocesser för ett konnektionistiskt förhållningssätt, där man genom att frekvent använda vissa kopplingar mellan ord förstärker ordens samhörighet. Exempel Det…
Läs mer

Text appeal

Text appeal är den förmåga som en text har att locka till läsning, samt att hålla kvar läsaren till slutet. Det finns olika sätt att nå text appeal. Ett medel är att använda ett grafiskt formspråk som syns och utmärker sig, och självklart att ha något attraktivt att säga.

Medelvärdestest (t-test)

Medelvärdestest, även kallade t-test, är beräkningsmetoder som bedömer olikhet. Här beräknar man graden av säker olikhet genom att jämföra medelvärdena och spridningen av resultat inom gruppen som testas. Ett exempel på när denna beräkningsmetod kan användas är när två olika grupper får lösa samma uppgift. De får självklart olika resultat, men hur pass olika är…
Läs mer

Korrelationstest

Korrelationstest är exempelvis språkliga test som värderar likhet i resultat. Ett exempel är kroppsvikt och kroppslängd, att det finns korta och tjocka/långa och magra.  

Kontrollgrupp

Kontrollgruppen kallas den grupp som får läsa en mer normal variant av en text i ett språkpsykologiskt test för att mäta exempelvis en texts begriplighet.