Fortsätt läsa Expressionistisk textsyn

Expressionistisk textsyn

En pedagogisk inriktning inom språk- och skrivteorin. Den här textsynen, eller pedagogiken, var ett sätt att angripa de svårigheter som elever hade med språket. Expressionister ansåg att det var viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter skulle uppmuntras till att uttrycka sig och därmed utveckla sitt eget språk på så vis.

Läs vidare Expressionistisk textsyn
Fortsätt läsa Formellt och informellt lärande

Formellt och informellt lärande

Det finns två typer av lärande, det formella och det informella lärandet. När man pratar om formellt lärande menar man ett planerat och målinriktat lärande som vanligtvis sker på en specifik institution, såsom skola eller universitet. Det informella lärandet är dock ett mer “vardagligt” lärande. Detta sker i arbetet eller i vardagslivet, och är därmed…

Läs vidare Formellt och informellt lärande
Fortsätt läsa Gränsöverskridare

Gränsöverskridare

En person tillhör vanligtvis flera praktikgemenskaper samtidigt kan vara en gränsöverskridare (eng: broker). En gränsöverskridare är någon som förenar några av sina praktikgemenskaper. Gränsöverskridaren tar med sig delar från en gemenskap och överför dessa till en annan gemenskap. Olika kopplingar mellan praktikgemenskaper kan ske på två olika sätt, antingen via en gränsöverskridare som deltar i…

Läs vidare Gränsöverskridare
Fortsätt läsa Praktikgemenskap

Praktikgemenskap

En praktikgemenskap består av en grupp människor som samlas kring en gemensam verksamhet. Det kan vara en arbetsplats, idrottsaktivitet, politisk verksamhet med mera. Här är de inte bara i direktkontakt med varandra utan de arbetar också mot ett gemensamt mål/projekt. Detta påverkar deras språk, värderingar, maktrelationer etcetera. Exempel Ett exempel på en praktikgemenskap kan vara…

Läs vidare Praktikgemenskap
Fortsätt läsa Vad är språklig ackommodation?

Vad är språklig ackommodation?

Den lärande använder sig av ackommodation när hen får ta del av ny kunskap som inte passar in i de befintliga tankesättet. För att ta till sig kunskapen blir den lärande tvungen att ackommodera sitt tankesätt; att förändra sin tankestruktur för att kunna ta till sig den nya kunskapen. Ackommodation skiljer sig från assimilation på…

Läs vidare Vad är språklig ackommodation?