Att skriva en praktikrapport

Att skriva en praktikrapport

skriva en praktikrapport

Under studietiden skriver man flera olika typer av rapporter och uppsatser. Många studenter har en praktikperiod som sedan avslutas med en praktikrapport. Vi ska här bena ut vad som är en praktikrapport och hur man egentligen bör skriva en sådan typ av rapport.

Vad är en praktikrapport?

En praktikrapport skrivs i samband med ett praktikarbete där man under en viss period varit på någon typ av verksamhet. Under praktikperioden får man som student testa sina kunskaper och implementera de på verksamheten som man befinner sig på. Ett praktikarbete behöver nödvändigtvis inte betyda att man arbetar på praktikplatsen utan det kan vara så att man undersöker något på verksamheten. I praktikrapporten skildrar och analyserar man sedan de erfarenheter man tillägnat sig under praktikperioden.

Vad ska praktikrapporten innehålla?

  • Inledning – beskriv kort ditt val av praktikplats och ditt syfte med ditt arbete
  • Metod – hur har du genomfört ditt praktikarbete?
  • Material – beskriv ditt insamlade material
  • Resultat – presentera dina resultat av ditt praktikarbete
  • Diskussion – diskutera ditt resultat och reflektera över varför du fått det resultat du fått
  • Reflektion – reflektera över och sammanfatta din tid på praktikplatsen
  • Källförteckning – presentera de källor du använt dig av
  • Eventuella bilagor – intervjufrågor, enkäter och liknande

Det är tydligt att praktikrapportens uppbyggnad väldigt mycket liknar den av andra akademiska rapporter och uppsatser. Genom att följa den här strukturen får du med det som behöver rapporteras in och samtidigt blir din rapport lättöverskådlig.