Språklig ackommodering

Språklig ackommodering

Språklig ackommodering är de anpassningar som språkbrukare, oftast i talspråk, gör efter varandra. Det finns två typer av språklig ackommodation; konvergent och divergent ackommodation.

Vid konvergent ackommodation så närmar sig partnern den andras språk. Vid divergent ackommodation så fjärnar sig partnern från den andra.

Exempel

Ett exempel på språklig ackommodering kan exempelvis ske i ett samtal mellan en andraspråkstalare av svenska och en med svenska som modersmål. Det kan hända att modersmålstalaren anpassar sitt språk till andraspråkstalaren och börjar tala med brytning, för att efterlikna andraspråkstalarens sätt att prata. Detta kan ses som ett sätt att visa på respekt och hänsyn till andraspråkstalaren. Detta är en typ av konvergerande ackommodation.

Ett annat exempel på konvergerande, språklig ackommodering kan visa sig i ett samtal mellan två individer, där den ena pratar väldigt fort. Detta kan leda till att den andra samtalsdeltagaren också börjar prata fort.